• 117442
  • 117442a
  • 117442
  • 117442a

1174 Ruksak od organskog pamuka (140 g/m²)

Ruksak od organskog pamuka (140 g/m²) s vezicama.

Dimenzije proizvoda:

  • Duljina: 36,00 cm
  • Visina: 44,00 cm
  • Težina: 84,00 g
  • Kapacitet: 7,9 ml